Οφέλη στην νεφρική λειτουργία

 
1. Το Κορντισεπς ενισχύει το δυναμικό των νεφρών με την αύξηση των 17-υδροξυ-κορτικοστεροειδών και του επιπέδου των 17-κετοστεροειδών
(Zhu, J. et al. The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese Herbal Medicine: Cordyceps sinensis The Journal Of Alternative And Complementary Medicine [part 1] Volume 4, Number 3, 1998, pp. 289—303 [part 2] Volume 4, Number 4, 1998, pp. 429 - 457).

2. ΣΤΟΧΟΣ: να παρατηρηθούν τα αποτελέσματα του Cordyceps sinensis στη χρόνια νεφροπάθεια μοσχεύματος   
ΜΕΘΟΔΟΙ: Μια παράλληλη μελέτη διεξήχθη σε 36 ασθενείς δίνοντας Cordyceps 9 gr / ημερησίως (ομάδα θεραπείας) για 12 εβδομάδες και 15 ασθενείς έλαβαν θεραπεία χωρίς κόρντισεπς (ομάδα ελέγχου).  
Aλλαγές της νεφρικής λειτουργίας, ενδογενής ρυθμός κάθαρσης κρεατινίνης, όγκος ούρων και ουροφόρων πρωτεϊνών κ.ά. πριν και μετά τη θεραπεία στις δύο ομάδες συγκρίθηκαν
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η ομάδα θεραπείας έδειξε πιο σημαντικές επιδράσεις στους προς μέτρηση δείκτες 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το Κορντισεπς έχει θεραπευτική επίδραση. 
Clinical observation on treatment of chronic allograft nephropathy with bailing capsule

3. 21 ηλικιωμένοι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα έλαβε θειική αμικακίνη για 6 ημέρες. Επιπλέον, η ομάδα Α έλαβε Cordyceps sinensis για 7 ημέρες και ομάδα Β εικονικό φάρμακο.  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην ομάδα Α αναπτύχθηκε λιγότερο εμφανής νεφροτοξικότητα σε σύγκριση με την ομάδα Β. 
Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το Cordyceps sinensis ασκεί προστατευτική επίδραση επί της νεφροτοξικότητας της αμινογλυκοσίδης σε ηλιιωμένους ασθενείς.  
Amelioration of aminoglycoside nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in old patients 

4. Μια μελέτη με 51 ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια έδειξε ότι η χορήγηση 3-5gr ημερησίως Cordyceps sinensis βελτίωσε σημαντικά τις νεφρικές και τις ανοσολογικές λειτουργίες των ασθενών  
Guan, Y.Z., Hu, G., Hou, M., Jiang, H., Wang, X., and Zhang, C. (1992) [Effects of Cordyceps sinensis on T-lymphocyte subsets in chronic renal failure]. Chinese Journal of Integrated Medicine 12: 323, 338-339

5. Παράλληλες μετρήσεις νεφρικής λειτουργίας και Τ-κυττάρων ελήφθησαν σε 51 περιπτώσεις ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 
Χορηγήθηκε Cordyceps sinesis 3 έως 5 gr ημερησίως σε 28 ασθενείς. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Cordyceps sinesis ίσως μπορεί να βελτιώσει τη νεφρική λειτουργία και παράλληλα να ενισχύσει την κυτταρική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 
Effect of Cordyceps sinesis on T-lymphocyte subsets in chronic renal failure

6. Σε μια άλλη μελέτη όπου συμμετείχαν 57 ασθενείς με βλάβη των νεφρών προκαλούμενη από την γενταμυκίνη, αντιμετωπίστηκαν είτε με 4,5 gr Cordyceps ημερησίως είτε με άλλες πιο συμβατικές μεθόδους. Μετά από 6 μέρες, η ομάδα που έλαβε Cordyceps είχε ανακτήσει το 89% της κανονικής λειτουργίας των νεφρών σε σύγκριση με το 45% της άλλης ομάδας   ( Holliday, J. et al. On the Trial of The Yak Ancient Cordyceps in the Modern World. 2004) 

7. Ο CPS-2, ένας πολυσακχαρίτης του Cordyceps sinensis, έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντική θεραπευτική δράση κατά της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.  
Cordyceps sinensis polysaccharide CPS-2 protects human mesangial cells from PDGF-BB-induced proliferation through the PDGF/ERK and TGF-β1/Smad pathways.

8. ΣΤΟΧΟΣ: Aναδρομική μελέτη και ανάλυση της ρυθμιστικής επίδρασης του Cordyceps sinensis στο ανοσοποιητικό σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση νεφρού και τις επιρροές του σε διάφορα συστήματα του οργανισμού.  
ΜΕΘΟΔΟΙ: 67 αποδέκτες νεφρικού μοσχεύματος χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Οι 42 περιπτώσεις στην ομάδα ελέγχου υποβλήθηκαν σε θεραπεία με μυκοφαινολάτη μοφετίλ (MMF) και κυκλοσπορίνη Α (CSA) ή τακρόλιμους (FK 506) και πρεδνιζόνη (Pred), οι 25 ασθενείς στην ομάδα θεραπείας είχαν τις ίδιες ουσίες με την ομάδα ελέγχου και επιπρόσθετα χορήγηση Cordyceps. Παρακολούθηση για 48 εβδομάδες  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Cordyceps προστατεύσε αποτελεσματικά το ήπαρ και τους νεφρούς, διέγειρε την αιμοποιητική λειτουργία, καθώς και μείωσε την επίπτωση της λοίμωξης και τη δοσολογία της CsA και ΡΚ506 που χρησιμοποιήθηκε, κλπ. 
Επομένως, είναι ένα χρήσιμο φάρμακο για ανοσορύθμιση μετά από τη μεταμόσχευση οργάνου.  
Clinical application and exploration on mechanism of action of Cordyceps sinensis mycelia preparation for renal transplantation recipients

9. ΣΤΟΧΟΣ: Να παρατηρηθεί και να εκτιμηθεί η ανοσοκατασταλτική δράση του Cordyceps μετά από μεταμόσχευση νεφρού, η επιρροή του σε άλλα συστήματα του οργανισμού, και να διερευνηθεί ο πιθανός θεραπευτικός του μηχανισμός.  
ΜΕΘΟΔΟΙ: 121 λήπτες νεφρικών μοσχευμάτων χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες. Οι 64 περιπτώσεις στην ομάδα Α δέχτηκαν θεραπεία με κυκλοσπορίνη Α (Cs A) + πρεδνιζόνη (pred) + αζαθειοπρίνη (Αza), 57 στην ομάδα Β έλαβαν θεραπεία με Cs A + pred + Cordyceps. Παρακολουθήθηκαν για 1-2 έτη  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το Cordyceps θα μπορούσε να εμποδίσει αποτελεσματικά την απόρριψη του μοσχεύματος, την προστασία της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, να διεγείρει τις αιμοποιητικές λειτουργίες, να βελτιώσει υπερλιπιδαιμία, να μειώσει τη μόλυνση κ.ά. Ως εκ τούτου, είναι ένας ιδανικός ανοσοκαταστολέας μετά από τη μεταμόσχευση. 

 Clinical study on application of bailing capsule after renal transplantation  
10. Διερεύνηση της επίδρασης του Cordyceps sinensis στη νεφρική λειτουργία των ασθενών με χρόνια νεφροπάθεια αλλομοσχεύματος (CAN)  
ΜΕΘΟΔΟΙ: Συνολικά 231 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μεταξύ 2005 και 2008 και είχαν χρόνια δυσλειτουργία του μοσχεύματος χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες.  
Οι ασθενείς στην ομάδα Α (n = 122) υποβλήθηκαν σε αγωγή με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες και Cordyceps (2 gr ημερησίως, 3 φορές την ημέρα) ενώ οι ασθενείς στην ομάδα Β (n = 109) υποβλήθηκαν σε θεραπεία με τα παραδοσιακά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά από 6 μήνες, η ομάδα Α ήταν σημαντικά βελτιωμένη ενώ δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση στην ομάδα Β. Στην ομάδα Α, η νεφρική λειτουργία έχει βελτιωθεί σε 72 περιπτώσεις, σταθεροποιήθηκε σε 38 περιπτώσεις, και επιδεινώθηκε σε 12 περιπτώσεις.  Στην ομάδα Β, η νεφρική λειτουργία έχει βελτιωθεί σε 14 περιπτώσεις, σταθεροποιήθηκε σε 50 περιπτώσεις, και επιδεινώθηκε σε 45 περιπτώσεις 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η θεραπεία με Cordyceps sinensis είναι επωφελής για τη βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας των ασθενών με χρόνια νεφροπάθεια αλλομοσχεύματος 
Effect of Cordyceps sinensis on renal function of patients with chronic allograft nephropathy

11. Υψηλές δόσεις κυκλοσπορίνης Α (CsA) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μακροχρόνια θεραπεία του νεφρού από λήπτες αλλομοσχεύματος, κυρίως, λόγω σοβαρών παρενεργειών.  
Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε η πιθανή χρήση Cordyceps sinensis στη μακροχρόνια θεραπεία ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση. 
Ποσοστιαία, η νεφρική λειτουργία και η επιβίωση των μοσχευμάτων και των ασθενών δεν εμφάνισαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της ομάδας θεραπείας.  Ωστόσο, οι συχνότητες εμφάνισης επιπλοκών ήταν σημαντικά χαμηλότερες στην ομάδα θεραπείας σε σύγκριση με εκείνη της ομάδας ελέγχου, με εξαίρεση εκείνων που παρουσιάζουν οξεία απόρριψη. 
Επιπλέον, η δοσολογία και όλες οι κατώτατες συγκεντρώσεις στο αίμα της CsA ήταν σημαντικά χαμηλότερες από ότι στην ομάδα ελέγχου.  Ωστόσο, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στο επίπεδο ορού του IL-2 και στις δύο ομάδες. 
Είναι ενδιαφέρον ότι, το επίπεδο στον ορό της IL-10 στην ομάδα θεραπείας ήταν σημαντικά υψηλότερη από ότι στην ομάδα ελέγχου. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι το Κορντισεπς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μία χαμηλή δόση CsA στη μακροχρόνια θεραπεία ασθενών με μεταμόσχευση νεφρού.  
Efficacy of Cordyceps sinensis in long term treatment of renal transplant patients.

12. Η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών είναι πάντα ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των ληπτών μεταμοσχευμένων οργάνων. Η καλύτερη θεραπευτική αγωγή που είτε μειώνει τις παρενέργειες των αναστολέων του ανοσοποιητικού είτε ενισχύει την ανοσοκατασταλτική αποτελεσματικότητα είναι ο στόχος των χειρούργων. 
Αυτή η μελέτη ερεύνησε τις επιπτώσεις του Cordyceps sinensis στη νεφρική λειτουργία και άλλα συστήματα του σώματος μετά από νεφρική μεταμόσχευση.  
ΜΕΘΟΔΟΙ: Τα κλινικά δεδομένα από 80 ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού στους οποίους χορηγήθηκε cordyceps και 100 ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού στην ομάδα ελέγχου και αναλύθηκαν αναδρομικά για να συγκρίνουν τις επιπτώσεις της απόρριψης του μοσχεύματος και λοίμωξης μετά από μεταμόσχευση. Η παρακολούθηση ήταν 3 & 5 έτη.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το Cordyceps ήταν αποτελεσματικό στην πρόληψη της απόρριψης αλλομοσχεύματος, στην προστασία ηπατικών και νεφρικών λειτουργίων, την τόνωση της αιμοποίησης, και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης μόλυνσης και ως εκ τούτου είναι ιδανικός ανοσορυθμιστής.   
Effects of Bailing capsules for renal transplant recipients: a retrospective clinical study.

13. ΣΤΟΧΟΣ: Να διερευνηθεί η κλινική επίδραση της συνδυασμένης χρήσης εναλαπρίλης και Cordyceps sinensis επί της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια αλλομοσχεύματος (CAN) για την αναζήτηση μιας αποτελεσματικής θεραπείας για τον έλεγχο της εξέλιξης CAN.  
ΜΕΘΟΔΟΙ: 84 ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες. Οι 22 ασθενείς στην ομάδα Α δέχτηκαν συνδυασμένη θεραπεία εναλαπρίλης (10 mg / ημερησίως) και Cordyceps  (2 gr, δύο φορές την ημέρα), σε 20 ασθενείς στην ομάδα Β χορηγήθηκε εναλαπρίλη μόνο, σε 21 ασθενείς στην ομάδα Γ χορηγήθηκε μόνο Κορντισεπς και σε 21 ασθενείς στην ομάδα Δ χορηγήθηκαν προγενέστερα ανοσοκατασταλτικά φαρμάκα. Θεραπεία 6 μηνών  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η συνδυασμένη θεραπεία εναλαπρίλης και κόρντισεπς είχε την καλύτερη αποτελεσματικότητα στη μείωση της έκκρισης της πρωτεΐνης στα ούρα, με βελτίωση ή σταθεροποίηση της λειτουργίας του νεφρικού μοσχεύματος, και επιβραδύνοντας την εξέλιξη της CAN.  
Treatment of chronic allograft nephropathy with combination of enalapril and bailing capsule


14. ΣΤΟΧΟΣ: να παρατηρηθεί η επίδραση του Cordyceps sinensis και της αρτεμισινίνης στην πρόληψη επανεμφάνισης της νεφρίτιδας του λύκου (lupus nephritis - LN).  
ΜΕΘΟΔΟΙ: 61 ασθενείς με LN χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Στις 31 περιπτώσεις στην ομάδα αγωγής δόθηκαν Cordyceps 2-4 gr ημερησίως, πριν το γεύμα και αρτεμισινίνη 0,6 gr ημερησίως μετά το γεύμα σε τρεις δόσεις για 3 χρόνια. Οι 30 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου υποβλήθηκαν σε αγωγή με tripterygiitotorum και / ή Baoshenkang. Η συνεχόμενη παρατήρηση διήρκεσε 5 χρόνια  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το θεραπευτικό αποτέλεσμα ήταν σημαντικά αποτελεσματική σε 26 περιπτώσεις (83.9%), αποτελεσματική σε 4 (12,9%) και αναποτελεσματική σε 1 (3,2%) στην ομάδα που υπέστη αγωγή, ενώ στην ομάδα ελέγχου, οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 15 (50.0% ), 8 (26,7%) και 7 (23.3%). Επιπλέον, οι παρενέργειες που εμφανίστηκαν στην ομάδα θεραπείας ήταν μικρότερες.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το Cordyceps και αρτεμισινίνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην πρόληψη και την επανεμφάνιση της LN και να προστατεύσει τη λειτουργία των νεφρών
Study on effect of Cordyceps sinensis and artemisinin in preventing recurrence of lupus nephritis

15. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή η μειωμένη νεφρική λειτουργία συχνά προκαλεί υπέρταση, πρωτεϊνουρία και αναιμία. Μια μελέτη σε ασθενείς με τέτοια θέματα υγείας έδειξε, μετά από 1 μήνα χορήγησης Cordyceps, μια μείωση 15% στην αρτηριακή πίεση, σημαντική μείωση στην ουρική πρωτεΐνη και αύξηση στο υπεροξείδιο της δισμουτάσης (SOD)
Jiang, JC, Gao, YF. Summary of treatment of 37 chronic renal disfunction patients with JinShuiBao.  J Administration Traditional Chinese Med 1995: 5(suppl):23-24